Equip Advocats Rabionet

Dret Mercantil i Societari


Contractes, informes, assessorament preventiu, operacions societàries, procediments arbitrals i tot tipus de procediments davant dels Jutjats del mercantil.


Es presten serveis d'assessorament preventiu en matèria de contractació mercantil en tots els seus àmbits (contractació comercial, de prestació de serveis, contractes d'obra, subcontractació, propietat industrial i intel·lectual, Dret de la Competència) a fi d'evitar problemes futurs, i es fa el seguiment adequat de les necessitats del client. Es fixen, així mateix, les estratègies a seguir en cas d'incompliments contractuals, intervenint en les negociacions necessàries i defensant, si s'escau, els interessos del client davant dels Tribunals de Justícia i dels Organismes Arbitrals.


En matèria de Dret Societari, s'ofereix una dilatada experiència en la constitució i desenvolupament jurídic de tota mena de societats mercantils, en l'assessorament dels òrgans d'administració en cobertures contractuals de protecció de minories, sindicació d'accions, i en tot tipus d'operacions societàries incloses les reduccions i ampliacions de capital, modificació, fusió i escissió de societats, així com la presa de participació i compravenda d'empreses, sempre tenint en compte el tractament fiscal d'aquestes operacions. La firma ha intervingut en molts procediments d'impugnació d'acords socials, tan defensant els drets dels minoritaris afectats com defensant a la societat per al manteniment dels acords.