Administratiu i Urbanístic

Dret Administratiu i Urbanístic


Recursos administratius, procediments davant la jurisdicció contenciós-administrativa, assessorament integral en matèria de planejament urbanístic, convenis amb l'Administració pública, etc.


Des d’aquest àrea es realitza l’assessorament en temes com fiscalitat local, medi ambient, llicències d’activitat i/o ambientals, responsabilitat patrimonial de l’Administració, sancions administratives de tota índole; s’interposen tota mena de recursos administratius i s’assumeix la tramitació íntegra dels procediments que s’escaiguin davant la jurisdicció contenciós-administrativa, en totes les seves instàncies.


En l'àmbit del Dret Urbanístic, la nostra intervenció abasta l'assessorament i la interposició i seguiment de recursos davant l'Administració i davant dels òrgans jurisdiccionals competents en relació tant amb el planejament general (Plans Generals d'Ordenació / Plans d'Ordenació Urbanística Municipal, Normes de planejament urbanístic) i el derivat (Plans parcials, Plans especials, Estudis de detall / Plans de Millora Urbana), com amb la gestió urbanística (reparcel·lacions, expropiacions, reversions, etc.) i la intervenció en l'edificació i ús del sòl (llicències urbanístiques, infraccions i sancions de la legalitat urbanística).