Raúl Pardo García, Advocat

Raúl Pardo García, Advocat

r.pardo@rraadvocats.com


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, promoció 2003. Iuris Doctor per la Universitat de Puerto Rico, títol obtingut en qualitat de membre del Programa Doble Titulació de la Universitat de Barcelona. Màster en Dret Tributari obtingut al programa cAmpus de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 2004. Idiomes: català, castellà i anglès.


Els seus inicis a Bufete Rabionet & Associats es remunten a l’any 2003, adquirint la condició de soci l'any 2006. És soci fundador de Rabionet Rico & Associats, on exerceix com advocat especialitzat en dret civil i mercantil, oferint un ampli ventall de serveis jurídics relacionats amb el món privat i empresarial, entre els quals cal destacar l’assessorament legal a particulars, autònoms, professionals i empreses, la planificació i execució de tot tipus d’operacions societàries, la redacció i negociació de contractes civils, immobiliaris i mercantils, la tramitació d’expedients hereditaris, la intermediació en litigis entre socis i comuners, la reclamació davant de companyies asseguradores, empreses energètiques i de telefonia mòbil, així com la intermediació i defensa lletrada en tot tipus de procediments davant dels tribunals arbitrals i els òrgans jurisdiccionals civils i mercantils. Així mateix, col·labora molt activament amb el Departament de Dret Tributari, participant en l’assessorament fiscal dels nostres clients, la liquidació i tramitació d’impostos i la intervenció en els expedients administratius que es tramiten davant dels òrgans de gestió e inspecció tributària.