Raúl Pardo García, Advocat

Raúl Pardo García, Advocat

r.pardo@rraadvocats.com


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, promoció 2003. Grau de Iuris Doctor per la Universitat de Puerto Rico, títol obtingut en qualitat de membre del Programa Doble Titulació de la Universitat de Barcelona, promoció 2001. Màster en Dret Tributari per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 2004. Idiomes: català, castellà i anglès.


És soci fundador de RRA Turó Advocats, on exerceix com advocat especialitzat en dret civil i mercantil. Es va iniciar en aquestes branques del Dret l’any 2003 quan es va incorporar a la firma Rabionet & Associats, on va adquirir la condició de soci l’any 2006. Acredita una sòlida experiència en l’assessorament d’autònoms i d’empreses, així com d’entitats socials, esportives i culturals, oferint un ampli ventall de serveis jurídics relacionats amb el món privat, empresarial i associatiu, entre els quals cal destacar la constitució, transformació i dissolució de societats mercantils i d’entitats sense ànim de lucre, la planificació i execució de tot tipus d’operacions societàries, l’assessorament en operacions d’adquisició o control de societats, l’assistència als òrgans d’administració, la redacció i negociació de contractes civils, immobiliaris i mercantils, la intermediació en situacions de conflicte entre socis i/o socis-societat, la sindicació d’accions i la redacció de pactes entre els socis, la redacció d’actes i la impugnació d’acords socials, la tramitació d’accions de responsabilitat contra els administradors socials, la reclamació davant de companyies asseguradores, empreses energètiques i de subministres, la tramitació d’expedients hereditaris, així com la intermediació i defensa lletrada en tot tipus de procediments davant dels jutjats civils i mercantils, davant dels tribunals arbitrals i davant dels organismes públics (administracions locals, autonòmiques, estatals, cadastre, registres mercantils i de la propietat, Agencia Tributària, etc.). Així mateix, participa en l’assessorament fiscal dels nostres clients, en la liquidació i tramitació d’impostos i en els expedients administratius que es tramiten davant dels òrgans de gestió i inspecció tributària.