Demián Pau Tabbia Sammartino, Advocat

Demián Pau Tabbia Sammartino, Advocat

d.tabbia@rraadvocats.com


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, promoció 2001. Master en Dret de l'Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, promoció 2002. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 2002. Secretari General Adjunt de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, adscrita a Foment del Treball, des de l'any 2002. Conciliador i Mediador del Tribunal Laboral de Catalunya des de l’any 2013. Idiomes: català, castellà, anglès i italià.


Incorporat l'any 2002 a Rabionet & Associats, on va adquirir la condició de soci l'any 2006. És soci fundador de RRA Advocats. La seva activitat professional es centra en l'àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social, assumint la direcció lletrada de nombrosos procediments d'acomiadament, salarials, sancions, modificació de condicions laborals, d'incapacitat permanent, accidents, danys, inspecció de treball, negociació i gestió d’expedients de regulació d’ocupació. Compta també amb una dilatada experiència en l’àmbit de Dret Civil (impagats, desnonaments i contractació) i així com intervé, també, en àrees de Dret Local, concretament assumptes relacionats amb l'Hisenda de les Administracions Locals (impostos, taxes i contribucions especials) i de Dret urbanístic, en matèria de llicències, planejament urbanístic, execució de polígons d'actuació urbanística, elaboració de projectes de reparcel·lació i els corresponents procediments que es deriven d'aquestes matèries seguits davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Gestiona, entre d’altres, la Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial de Martorelles i l’estació depuradora del mateix polígon.